Obaveštenje o privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

 

1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI LIČNIH PODATAKA (PODATAKA O LIČNOSTI)

21. oktobar 2021. godine

 

2. SVRHA – OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici Idem na posao (idemnaposao.rs) o svim vašnim informacijama koje se odnose na obradu podataka o ličnosti korisnika.

Idem na posao se za korisnike koji traže posao (u daljem tekstu: Kandidati) nalazi na URL adresu idemnaposao.rs i na aplikaciji za Android mobilne uređaje Idem Na Posao.

Idem na posao za korisnike – poslodavce koje zapošljavaju radnika (u daljem tekstu: Poslodavci) se nalazi na URL adresi idemnaposao.rs.

Imajući u vidu zakonske regulative iz oblasti privatnosti podataka o ličnosti fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), važno nam je da pažljivo pročitate Obaveštenje, i da se na ovaj način upoznate sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo prilikom traženja radnog mesta, u koje sve svrhe obrađujemo vaše podatke o ličnosti , ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade podataka o ličnosti . Mi maksimalno vodimo računa o zaštiti vaših podataka o ličnosti, a sve u skladu sa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu info@idemnaposao.rs.

 

3. IZMENE I AMANDMANI

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (21. oktobar 2021. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti.

 

4. O NAMA

Idem na posao predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža MANICOM CCTV, Baba višnjina 9, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 20343184, PIB: 105213230 (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju „mi“ i „naši“ upućuje na Kompaniju.

Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Idem na posao, Korišćenjem usluga Idem na posao pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši podaci o ličnosti.

U zavisnosti od svrhe, vaše podatke možemo da obrađujemo u svojstvu rukovaoca ili u svojstvu obrađivača. Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti (npr. poslodavac koji obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zaposlenja je odredio svrhu obrade i podatke obrađuje u svojstvu rukovaoca). Sa druge strane, obrađivač je subjekat koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca (npr. Kompanija kao prenosilac oglasnih poruka u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu svrhe konkurisanja podatke kandidata obrađuje u svojstvu obrađivača).

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

 

5. PRAVNI OSNOV OBRADE

Za neke svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti ugovorni odnos sa licem na koje se podaci o ličnosti odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za sam pristup i korišćenje Idem na posao Kompanije.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

 

6. SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Pretežan deo naše obrade podataka o ličnosti se javlja u procesu zapošljavanja. Podaci o ličnosti koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail adresa, broj telefona, radno iskustvo i prethodni poslodavci, podaci o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o posedovanju licenci i kategorija vozačkih dozvola, itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih podataka o ličnosti koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, bezbednost korisnika Idem na posao, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača podataka o ličnosti . Na primer, u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu obrade podataka radi učešća na konkursu RUKOVALAC podacima o ličnosti jeste poslodavac koji oglašava oglas za posao, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ podataka o ličnosti . Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove podatke o ličnosti obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi ostvarenja učešća na konkursu, kao što su: mogućnosti koje olakšavaju izbor odgovarajućih radnih pozicija, mogućnosti čiji je cilj lični razvoj, obrazovanje, procena poslodavca, i druge mogućnosti koje mogu poboljšati poziciju kandidata na tržištu rada, koje povećavaju šanse da kandidat pronađe posao, ili su na drugi način povezane sa tržištem rada, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima.

Obrađujemo podatke o ličnosti da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Idem na posao, da bi izmerili upotrebu i unapredili Idem na posao sajt i aplikaciju, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora. Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u nastavku teksta.

A) Kreiranje naloga na Idem na posao za kandidate: Kako bi kreirao vaš nalog, Idem na posao za kandidate koristi podatke unete prilikom registracije dok korisnik ne deaktivira nalog sa sajta. Podaci koji se koriste su email, šifra, ime i prezime. Osnov obrade je ugovor, tj. prihvatanjem Pravila i Uslova korišćenja Idem na posao sajta i aplikacije stupate u ugovorni odnos sa nama. Za registraciju putem društvenih mreža Facebook, Google i Linkedin se koristi email adresa sa kojom je korisnik registrovan na ovim sajtovima.

B) Obaveštenja za nove poslove: Registrovani email može da se koristi za slanje obaveštenja o novim oglasima ukoliko ulogovani korisnik koristi funkcionalosti Idem na posao za kandidate. To podrazumeva da se prijavi na listu obaveštenja o novim oglasima i odabere kriterijume po kojima želi da prima obaveštenja. Takođe, korisnik će dobijati obaveštenja ukoliko zaprati određenu kompaniju ili određenu pretragu poslova, a objave se novi poslovi za odabrane kriterijume ili ukoliko sačuva oglas za koji mu stiže podsetnik da se na isti prijavi pre isteka.  Osnov obrade je pristanak koji nam dajete. Sa navedenih obaveštenja korisnik može da se odjavi.

C) Konkurisanje na određeni oglas za posao:

C.1) Konkurisanjem na određeni oglas Kandidat, obezbeđuje određene podatke o ličnosti Poslodavcu za svrhu i period selekcije za oglas na koji konkuriše. Osnov obrade je ugovor, tj. radnja koja prethodi potencijalnom zaključenju ugovora o radu kod Poslodavca. Poslodavac u svojstvu rukovaoca koristi Idem na posao servis kompanije kao obrađivača. Lični podaci Kandidata se koriste se u svrhu zapošljavanja za navedenu poziciju i period trajanja procesa selekcije za dati oglas koji ne traje duže 6 meseci.

Idem na posao ima mogućnost kontakta Kandidata u svrhu podsećanja za dolazak na poslovni intervju.

Konkurisanje može da sadrži kontakt podatke Kandidata date prilikom konkurisanja, kao što su: ime i prezime, broj telefona, email. Konkurisanje može da sadrži i sve što je kandidat stavio u svoju radnu biografiju, propratno pismo ili dokumente prilikom konkurisanja. To su uglavnom sledeći podaci: kontakt podaci, mesto stanovanja, obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, veštine, stečene sertifikacije. Idem na posao smatra da navedeni podaci nisu osetljivi, ali jesu poverljivi podatak o ličnosti. Kandidatima sugerišemo da nigde ne ostavljaju posebne podatke o ličnosti podatke prilikom konkurisanja. Ipak, ukoliko kandidat samostalno prilikom konkurisanja ostavi neki podatak koji spada u grupu posebnih podataka o ličnosti u radnoj biografiji, propratnom pismu ili dodatim dokumentima (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), to Idem na posao ne može da onemogući i kontroliše. Ukoliko se desi da Kandidat pošalje Poslodavcu ovakvu vrstu podatka, poslodavac je odgovoran za dalje postupanje sa istima.

C.2) Pristanak za Poslodavca za period duži od procesa selekcije za oglas – Kandidat prilikom prijave za posao ima opciju da Poslodavcu dozvoli obradu podataka o ličnosti na period duži od procesa selekcije za oglas na koji se prijavljuje. Osnov obrade je pristanak Kandidata. Kandidat dozvoljava ovu obradu ukoliko želi da ostavi mogućnost Poslodavcu da mu pošalje obaveštenja ili da ga kontaktira za slične oglase za posao u njegovoj kompaniji. Ako Kandidat ne pruži ovaj pristanak Poslodavcu na čiji oglas konkuriše, podaci Kandidata se uklanjaju iz naloga Poslodavca nakon maksimum 6 meseci.

C.3) Prijava na oglas direktnim pozivom Poslodavca: Idem na posao u određenim situacijama nudi Poslodavcima opciju konkurisanja putem direktnog telefonskog poziva. U ovom slučaju Idem na posao može da koristi maskirane posredničke (proxy) telefone koji preusmeravaju poziv Kandidata na Poslodavca. Prosleđivanje poziva kroz posrednički broj se radi kako bi se zaštitio Poslodavac, kao i da bi se osigurao kvalitet usluge oglašavanja, time što će Idem na posao ispratiti ukupan broj poziva (prijava) upućen Poslodavcu. U slučaju prosleđivanja poziva podatak o broju telefona, da li je poziv uspostavljen i dužina njegovog trajanja, može da se prosledi eksternom obrađivaču čiju uslugu prosleđivanja poziva i maskiranja brojeva telefona Poslodavca koristi Idem na posao. Ovaj sistem ne snima konverzacije. Pogledajte više u listi obrađivača koju koristi Idem na posao.

C.4) Ukoliko se konkurisanje vrši preko sajta Poslodavca: Idem na posao za kandidate preusmerava Kandidata na link za konkurisanje dostavljen od strane Poslodavca i od tog momenta Idem na posao nije uključen u dalju obradu podataka o ličnosti Kandidata. Sve informacije koje se dostave na link Poslodavca se dostavljaju isključivo Poslodavcu, a ne Idem na posao. Idem na posao u ovom slučaju ne čuva prijavu u nalogu Poslodavca, već to Poslodavac u svojstvu rukovaoca radi na svom sajtu.

D) Olakšano pronalaženje posla: Opciona usluga Idem na posao za kandidate omogućava Kandidatima olakšano pronalaženje posla uz funkcionalnosti vezane za kreiranje radne biografije i propratnog pisma koja kasnije mogu da se koriste zarad lakšeg konkurisanja. Takođe, Idem na posao za kandidate omogućava i personalizovani prikaz ponuda za posao, kao i mogućnost slanja personalizovanih ponuda za posao ukoliko Idem na posao identifikuje da je ista u skladu sa željama i dostavljenim informacijama Kandidata. Povezivanje kandidata sa ciljanim ponudama za posao omogućava Kandidatu da dobija obaveštenja za oglase za posao za koje Idem na posao smatra da odgovaraju Kandidatovom opisu, koji se determiniše na osnovu sadržaja radne biografije, ponašanja na Idem na posao, ili informacija korisnika o radnom iskustvu pruženih prilikom odgovora na pitanja koja Idem na posao plasira kandidatu koji je pružio pristanak. Osnov obrade je pristanak Kandidata.

E) Vidljivost profila kandidata i prijem ponuda za posao: Poslodavci imaju mogućnost da kandidata pronađu koristeći uslugu napredne pretrage profila kandidata na Idem na posao. Ukoliko pristanete da Vaš profil bude vidljiv Poslodavcima, time im omogućavate da vas kontaktiraju radi dostavljanja ponude za zaposlenje. Da bi dostavljanje ponude od strane Poslodavaca na navedeni način bilo moguće, neophodno je da prethodno date izričit pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti u navedenu svrhu. Pristanak traje 3 godine, i možete da ga povučete u bilo kom trenutku u sklopu podešavanja Vašeg naloga.

F) Kada korisnik kontaktira korisničku podršku Idem na posao: Korisnik ima na raspolaganju nekoliko kontakt formi na sajtu (npr. „Prijavi problem sa oglasom“ ili „Kontaktiraj nas“), preko kojih kontaktira zaposlene Idem na posao, kako bi prijavio problem ili ostavio sugestiju na rad Idem na posao. Sa ovim kontaktom, korisnik nam ostavlja email adresu, i ime i prezime, kako bi zaposleni u korisničkoj podršci ili PR sektoru Idem na posao mogli da mu odgovore na upit.

G) Kada korisnik komentariše blog postove, savete ili vesti: Ulogovani Kandidat ima mogućnost ostavljanja komentara na tekstove bloga za kandidate, kao i savete ili vesti u okviru sekcije „Blog“. U ovom slučaju, iznad ostavljenog komentara, prikazaće se registrovano ime i prezime osobe.. Ukoliko korisniku neko odgovori na ovaj komentar, korisnik se obaveštava putem mejla.

Takođe, moguće je komentarisati blog tekstove na blogu namenjeno za HR-ove. Ovom prilikom korisnik koji komentariše, pored komentara, ostavlja i ime prezime i email.

 

7. NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • dijagnostikovali tehničke probleme sa Idem na posao;
 • održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće;
 • identifikovali i zaštitili korisnike Idem na posao i sam Idem na posao od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

Upotrebom Idem na posao slažete se da određeni zaposleni u Idem na posao mogu da vas kontaktiraju, na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili, kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom ili oglasom za posao, zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Idem na posao ili prijavom za posao, ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Idem na posao. U svrhu zaštite Idem na posao, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u, operativnom sistemu, i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših podataka o ličnosti na sledeću e-mail adresu info@idemnaposao.rs. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

 

8. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

 

9. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe podacima o ličnosti, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

 

10. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate podatke o ličnosti , transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ukoliko vaše podatke o ličnosti obrađujemo mi kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca nad podacima o ličnosti.

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.

Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši podaci o ličnosti budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu, koji je u konkretnom slučaju rukovalac, obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje.

Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +381113408900, e-mail: office@poverenik.rs

9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na email adresu: info@idemnaposao.rs

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

 

11. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA – PRIMAOCI

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
 • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
 • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Više o obrađivačima možete pročitati na linku.

U situacijama kada oglašavanje vrše Agencije za zapošljavanje ili povezana pravna lica Poslodavaca, deljenje podataka Kandidata drugim pravnim licima od strane Poslodavca je u potpunoj nadležnosti Poslodavca ili Agencije koja se oglašava.

 

12. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te podatke o ličnosti u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu info@idemnaposao.rs.

 

POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).

Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kao što su Google Analytics, Firebase, Facebook Pixel, One Signal i slično, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka. Sa kolačićima koje koristi naš Servis možete se bliže upoznati na linku.